Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: INFORMACJI o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 2012-01-19 15:31:10

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 

o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
                     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 ze zm ) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego  
- Znak sprawy ZP / 01 / 2012, 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę: 
PETRO- LAWA Sp. z o.o Dębno 1A, 55-140 Żmigród
na wartość brutto zamówienia – 146.300,00 zł
 
Plik do pobrania
 

Autor: Administrator