Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie...

Data dodania: 2014-11-24 12:09:34

 Ścinawa, dnia 24.11.2014 r.

 
 Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.  w Ścinawie

zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie:
 
  1. Pełnienia funkcji Z-cy Dyrektora ds. Medycznych.
  2. Prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Prac informatycznych.
  4. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
  5. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
  6. Pełnienia funkcji - farmaceuta
  7. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej,,
  8. Pełnienia funkcji technik EEG.
  9. Pełnienia funkcji technik laborant.
  10. Prac związanych w zakresie spraw obronnych.
 
Wymagania :
A.d.1.znajomość problemów w zakresie w/w usług, potwierdzona odpowiednimi  
         kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.2. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz odpowiedni staż na 
          wymienionym stanowisku, w tym co najmniej 5 letni staż na tym stanowisku.
A.d.3.wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw związanych z obsługą sieci komputerowej , sprzętu komputerowego oraz inną niezbędną wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu prac związanych z tym przedmiotem zamówienia.       
A.d.4. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.5.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.9. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.10. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
             kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.11 znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
             kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
 
Ofertę stanowi Formularz oferty plik do pobrania [PDF] ,(dostępny również w siedzibie Ośrodka, pok.14), do którego należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.
 
Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą byc poświadczone ,, za zgodność z orginałem" przez osobę podpisującą ofertę.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 02.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
w ramach proponowanej ,, umowy-zlecenie"/,,umowy o dzieło".
 
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty nalezy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 15.12.2014r. do godz. 13:00, rozpatrzenie ofert nastąpi 16.12.2014r.
na adres: Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawie, sekretariat z zaznaczeniem: ,, oferta na świadczenie usługi w zakresie.................................................................''
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Bożena Witek tel. 76/ 849 16 62

 

Autor: Administrator