Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Data dodania: 2015-04-30 13:21:15

  Zaproszenie do złożenia oferty

na usługi dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej

w zakresie adaptacji istniejących pomieszczeń na sale pacjentów

w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie

        Ośrodek Alzheimerowki  Spółka z o. o. z siedzibą w Ścinawie, zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  w zakresie :

a/ instalacji wodno – kanalizacyjnej z wyposażeniem wszystkich pokoi na poziomie II piętra w umywalki

b/ sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

c/ niezbędnych uzgodnień sanitarno – higienicznych oraz bhp,

d/ inwentaryzacji budowlanej wszystkich kondygnacji szpitala w niezbędnym zakresie oraz sporządzenie projektu technologii,

e/ zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę.

Zamawiający umożliwia dokonania wizji lokalnej w budynku Ośrodka oraz udostępni posiadaną dokumentacje techniczną ( mapy)

Wymagania Zamawiającego;

1. Termin wykonania usługi – 10 tygodni od daty podpisania umowy-zlecenie

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby wykonującej zamówienia.

Ofertę  należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie:

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II nr 12 Sekretariat pok. nr 5

do dnia 20 maja 2015r  do godz. 10:00

z dopiskiem na kopercie:

oferta na usługi w zakresie opracowania dokumentacji.

Kryteria wyboru oferty:

- najniższa cena

Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Mroczko 76/849-16-70/ kom. 691-979-801

Autor: Administrator