Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie...

Data dodania: 2015-11-09 09:39:45

Ścinawa, dnia 06.11.2015 r

 

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SP. Z O.O.

  zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

1. Prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.   Prac informatycznych.

3.   Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.

4.    Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.

5.   Pełnienia funkcji – farmaceuta.

6.   Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.

7.  Pełnienia funkcji technik EEG.

8.  Pełnienia funkcji technik laborant.

9.  Prac związanych w zakresie spraw obronnych. 

10. Pełnienia funkcji Radcy Prawnego.

11.  Opiekunki Medyczne.

Wymagania :

A.d.1. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz odpowiedni staż na

          wymienionym stanowisku, w tym co najmniej 5 letni staż na tym stanowisku .

A.d.2.wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw

         związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną 

         niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym

       przedmiotem zamówienia. Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne związane      
        z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) , zarządzaniem

     oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja centrali telefonicznej.

A.d.3. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.4.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.9. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

   kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.10.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

   kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.11.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

   kwalifikacjami .

Ofertę stanowi Formularz oferty plik do pobrania [PDF]  ( dostępny w siedzibie Ośrodka, pok.14 ),

do którego należy załączyć :

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)  dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

Termin wykonania zamówienia – od dnia 02.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r

w ramach proponowanej  „umowy – zlecenia „ / „umowy o dzieło”

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 30.11. 2015 r do godz. 13,00, rozpatrzenie ofert nastąpi 01.12.2015 r .

na adres : Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, ul. Jana Pawła II, 

59-330 Ścinawa, sekretariat

z zaznaczeniem : „ oferta na świadczenie usługi w zakresie ...................................................................................................................................”

Osoba upoważniona do kontaktu : Bożena Witek tel. tel.  (76 ) 849 16 62 

                                            

Autor: Administrator