Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Numer ogłoszenia: 27169 - 2012

Data dodania: 2012-02-01 14:30:40

Ścinawa: dostawa produktów leczniczych

Numer ogłoszenia: 27169 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów leczniczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 3 siwz, tj. Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej )..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
Ogłoszenie do pobrania
SIWZ
Specyfikacja ilościowo-asortymentowa
 
Uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [plik do pobrania]
 

UWAGA

Odpowiedź na zapytanie Nr 1

  1. Korekta
  2. Odpowiedź na zapytanie nr 1
  3. Specyfikacja ilościowo -asortymentowa

 

Odpowiedź na zapytanie Nr 2 -  plik do pobrania

Odpowiedź na zapytanie Nr 3 -  plik do pobrania 

 


Modyfikacja

specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę produktów leczniczych

Modyfikacja SIWZ

Autor: Administrator