Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Informacja o wyborze...

Data dodania: 2014-01-29 16:04:48

I N F O R M A C J A
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz.907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych - Znak sprawy; ZP / 01 / 2014,


Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę:

NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 na wartość brutto zamówienia – 65.327,65 zł

Uzasadnienie: złożono jedną, niepodlegająca odrzuceniu ofertę.

Odrzuconych ofert brak Wykluczonych Wykonawców nie stwierdzono

ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM CENA ORAZ ŁĄCZNA PUNKTACJA

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba punktów Kryterium : cena oraz łączna punktacja

1 NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 100

Autor: Administrator