Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Informacja o wyborze oferty na olej

Data dodania: 2014-01-30 16:54:15

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

                     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz.907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego

- Znak sprawy; ZP / 02 / 2014,

 

                     Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę:

 

STACJA PALIW KMK Sp.z o.o. ul.Witosa 10, 59-330 Ścinawa

 

Uzasadnienie:  złożono jedną, niepodlegająca odrzuceniu ofertę.

 
 

ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY ORAZ  PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM CENA ORAZ ŁĄCZNA PUNKTACJA

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba punktów Kryterium : cena oraz łączna punktacja

1

STACJA PALIW KMK Sp.z o.o. ul.Witosa 10,

59-330 Ścinawa

 
100

 

Autor: Administrator