Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Przetarg - dostawa oleju opałowego lekkiego.

Data dodania: 2014-12-08 13:05:18

 Ścinawa: dostawa oleju opałowego lekkiego

Numer ogłoszenia: 401008 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza -Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 12, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, tel. 76 8491600, 8491670, faks 76 8436030.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.osrodek-alzheimer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju opałowego lekkiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, realizowana sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do kotłowni Ośrodka w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12. 2. Szacunkowa ilość zamawianego oleju w ciągu roku wynosi ok. 37.000 litrów. 3. Realizacja każdego zlecenia nastąpi w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia : - środkiem transportu Wykonawcy wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny, - w ilości zgodnej z zamówieniem, - wraz ze świadectwem jakości oleju opałowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
 
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu [plik]
SIWS [plik]

Autor: Administrator