Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Informacja o wyborze oferty na olej

Data dodania: 2014-12-22 15:16:00

OŚRODEK

BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH 

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

0środek Alzheimerowski Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II nr 12; 59-330 Ścinawa; www.osrodek-alzheimer.pl

tel.   768 491 665;  fax.  768 436 030;  NIP 692-243-36-67; REGON 020559720

 

L. dz.OA / ............. / 14                                                   Ścinawa, dnia 22.12.2014r.                                                                   

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz.907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu - Znak sprawy; ZP / 03 / 2014, 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę: 

KDM POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44, 

55-330 Miękinia za cenę brutto 108.119,18 zł

Uzasadnienie:  wybrano ofertę z najniższą ceną

ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY ORAZ  PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM CENA ORAZ ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba punktów Kryterium : cena oraz łączna punktacja
1 STACJA PALIW KMK Sp.z o.o. ul.Witosa 10, 59-330 Ścinawa 99,39
2 KDM POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44,  55-330 Miękinia 100

                                                                                               

                                                                                                       Z poważaniem 

                                                                                                       Prezes Zarządu
                                                                                                         Michał Hajtko

 

 

Autor: Administrator