Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - LEKI

Data dodania: 2015-01-14 17:58:19

 Ścinawa: dostawa produktów leczniczych

Numer ogłoszenia: 8714 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 12, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, tel. 76 8491600, 8491603, faks 76 8436030.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.osrodek-alzheimer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów leczniczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 3 tj. Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej), a warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy - Załączniku Nr 5 siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

Autor: Administrator