Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów leczniczych

Data dodania: 2015-02-05 15:04:02

  OŚRODEK

BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II nr 12; 59-330 Ścinawa; www.osrodek-alzheimer.pl

tel.   768 491 665;  fax.  768 436 030;  NIP 692-243-36-67; REGON 020559720

 

L. dz.OA / ............. / 15                                                                 Ścinawa, dnia 05.02.2015r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

                     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz.907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych

- Znak sprawy; ZP / 01 / 2015,

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę:

 

NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58

 

Uzasadnienie:  złożono jedną, niepodlegająca odrzuceniu ofertę.

Odrzuconych ofert brak

Wykluczonych Wykonawców nie stwierdzono

 

ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY ORAZ  PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM CENA ORAZ ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba punktów Kryterium : cena oraz łączna punktacja

1

NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58

 

100

                                                          

                                           

 Z poważaniem  

Michał Hajtko   

                                                                                            Prezes Sp. z o.o.   

Autor: Administrator