Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Adaptacja istniejących pomieszczeń na sale pacjentów

Data dodania: 2015-07-29 13:59:43

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania ;

„Adaptacja istniejących pomieszczeń na sale pacjentów
w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie”


1. Opis przedmiotu zamówienia.;

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie sal pacjentów na poziomie II piętra w umywalki wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową.

2. Warunki szczegółowe.

a/   Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy żadnych pomieszczeń      poza obszarem przebudowy pomieszczeń  i informuje, że  wykonywanie  prac      odbywać się będzie na  obiekcie czynnym i nie może zakłócać prawidłowego      funkcjonowania Ośrodka.

b/   Z uwagi na specyfikę zadania, Zamawiający zaleca przeprowadzenie  wizji      lokalnej.  Zgłoszenie do uczestniczenia w wizji  należy złożyć w  formie  telefonicznej.      Osoba do kontaktu  - Pani Ewa Mroczko tel. 691 979 801,76 849 76 36

3. Termin wykonania zamówienia – od dnia rozpoczęcia robót do dnia 30.09.2015r     

4.  Pozostałe wymagania

a)  Roboty należy realizować zgodnie z Prawem  budowlanym, zasadami wiedzy       technicznej   i innymi aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b)  Wykonawca zobowiązany jest do :
     -  wykonania przedmiotu zamówienia z  materiałów własnych.
     -  ponoszenia kosztów składowania i wywozu gruzu.
     -  wykazania posiadanych doświadczeń w zakresie robót  o charakterze
     i   złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, zgodnie z     treścią Załącznika Nr 2 zaproszenia,
    -  wykazania, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która     będzie pełnić funkcję kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane,     zgodnie z  wymaganiami Załącznika Nr 3 zaproszenia.

5. Miejsce oraz  termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 28.08.2015 r. do godz.14:00  w sekretariacie Ośrodka w Ścinawie,  osobiście  ( w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku), lub pocztą na adres:

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II nr  12 

 
Zaproszenie oraz pełna dokumentacja (plik zip)

Autor: Administrator