Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Data dodania: 2015-12-10 08:50:20

                                                                                                          Ścinawa, dnia 09.12.2015r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych oraz druków administracyjnych dla zabezpieczenia potrzeb naszej jednostki zgodnie ze specyfikacją ilościowo - asortymentową oraz projektem przyszłej umowy przesłanym w załączeniu niniejszego

  • Termin wykonania zamówienia .

Okres realizacji umowy określa się na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

  • Termin i miejsce składania ofert : Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, sekretariat, w terminie do dnia 28.12.2015r. do godz. 12.00.

b) Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz

opisane :„Oferta na dostawę artykułów biurowych oraz druków administracyjnych”.

3. Wymagane dokumenty:

a) Formularz ofertowy ( cenowy )

b) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność Z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

Osoba upoważniona do kontaktu : Ewa Mroczko tel. 76 /8491670, kom 691 979 801

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje wg. załącznika. O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą cena) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

W załączeniu :

- Projekt umowy [ PDF]

- Formularz cenowy [ PDF]

 

Autor: Administrator