Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW NA ŚMIECI

Data dodania: 2015-12-11 09:00:42

Ścinawa, dnia 10.12.2015r .

            Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o. o w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości i worków na śmieci dla zabezpieczenia potrzeb naszej jednostki zgodnie ze specyfikacją ilościowo - asortymentową oraz projektem przyszłej umowy przesłanym w załączeniu niniejszego

  • Termin wykonania zamówienia .

 Okres realizacji umowy określa się na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

  • Termin i miejsce składania ofert : Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, sekretariat, w terminie do dnia 28.12.2015r.do godz. 12.00.

Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane : „Oferta na dostawę środków czystości i worków na śmieci”.

Wymagane dokumenty:

a) Formularz ofertowy ( cenowy )

b) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

Osoba upoważniona do kontaktu : Ewa Mroczko tel. 76 /8491670, kom. 691 979 801

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje wg. załącznika. O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą cena) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

W załączeniu :

- Projekt umowy [PDF]

- Formularz cenowy [PDF]

 

Autor: Administrator